Udslusningsstrategi

I henhold til lov om produktionsskoler skal skolens bestyrelse udarbejde en strategi for skolens udslusning af deltagerne. Udslusningsstrategien skal være offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside på internettet. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for, at skolens eventuelle generelle samarbejdsaftaler og skolens erfaringer hermed i relation til udslusning gøres offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside på internettet.

Forløbsplaner

Forløbsplanerne er udgangspunktet for kvalificeret vejledning og succesfuldt udslusning og skal derfor prioriteres højt på det enkelte værksted.

Den første forløbssamtale skal finde sted inden for den første uge af den unges forløb på produktionsskolen. Denne samtale sker med vejlederen på Intro-værkstedet, som herefter starter forløbsplanen. Mindst hver 3. måned skal der følges op med fornyet forløbssamtale. Til denne samtale deltager både vejleder og faglærer. Det tilstræbes, at der altid afholdes en udslusningssamtale mellem faglærer og deltager. Så tidligt som muligt og inden den unge afslutter sit forløb på skolen, informerer den enkelte faglærer vejlederen om tidspunktet for afslutningen mv. sådan at denne kan følge op på udslusningen.

Forløbsplaner og vejledningssamtaler sker i tæt samarbejder mellem elev, faglærer og vejleder. Det praktiske styringssystem er it-værktøjet Eros.

Elementer i udslusnings-
strategien

Skolens samlede værkstedstilbud skal vurderes i relation til muligheden for afklaringsforløb, der resulterer i en vellykket udviklingsproces for den unge. I 2017 vil skolen reducere sine værkstedstilbud, for at samle kræfterne i de resterende tilbud. Disse tilbuds indhold skal målrettes den gruppe af unge som forventes at deltage i et forløb på skolen, efter at skoleydelsen stort set er afskaffet. Skolen skal forsøge at være et tilbud, som kan give mening for den unge, som kan opleve en indtægtnedgang ved at gå på skolen, samtidig med skolen i meget høj grad skal fastholde de nære forbindelser til det lokale erhvervsliv.

Redskaber for en udslusnings-strategi

Skolens udslusningsstatistik skal indgå i skolens strategiske overvejelser mht. udslusning. Hvert år vurderes skolens udslusningsresultater med henblik på eventuelle justeringer eller nye tiltag. I skolens virksomhedsplan skal det være synliggjort hvilke konkrete indsatsområder, som udslusningsstrategien giver anledning til.

Skolens bestyrelse har i 2015 besluttet nye værdier for skolen, samt revideret skolens mission. Her fremgår det, at bestyrelsen vægter det lokale tætte samarbejde højt, og ser det som en naturlig indgang til at sikre den unge et bedre udgangspunkt i forthold til valg af uddannelse eller job. Bestyrelsen noterer sig tillige, at der er sket et væsentligt fald i udslusning til beskæftigelse, hvilket tilskrives et vigende arbejdsmarked for unge, samt en stigende konkurrence fra private og kommunale centre, i forhold til at etablere praktikforløb. Bestyrelsen vil i 2017 intensivere skolens kontakt med jobcentre for i fællesskab at afsøge nærområdets jobåbninger.

Skolens bestyrelse noterer sig tillige, at elevsammensætningen over de sidste år, er blevet dramatisk ændret. Elevernes gennemsnitsalder er faldet med 2-3 år, dette samtidig med at eleverne i stigende grad ikke alene kæmper med uafklarethed i forhold til uddannelse / job, men i langt højere grad har sociale og psykiske problemer at slås med, hvilket gør afklaringingen vanskelig. Samtidig med at skolen må henvise den unge til andre tilbud, eller i værste fald blot melde eleven ud, da eleven ikke ser sig i stand til at være elev på en produktionsskole, altså deltage i skolens produktion og læring.

Samarbejde

Samarbejdet med de omkringliggende UU prioriteres højt. Der søges etableret et formelt samarbejde mellem de oftest benyttede uddannelsesinstitutioner og produktionsskolen.

Der søges etableret mere formelle aftaler med de virksomheder, der indgår i praktikforløb. Gennem faste netværksgrupper med virksomheder i lokalområdet, udvides antal praktik-virksomheder.